Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » actueel

Uit het nieuws gelicht

Hedendaagse antisemitische haat

27 januari 2019 - Gebaseerd op een artikel van Palestinian Media Watch.

Op 14 december 2018 werd een haatprediking uitgezonden op de Palestijnse televisie met extreme uitlatingen. Hieronder het artikel van de Palestinian Media Watch.

Vandaag, 27 januari, herdenkt de wereld de Holocaust met de Internationale Holocaustdag.

Echter, hedendaagse antisemitische haat wordt vaak nog genegeerd.

Bijvoorbeeld de Jodenhaat die stelselmatig verspreid door de Palestijnse Autoriteit. Met die haat worden Palestijnse kinderen gehersenspoeld. Op die manier wordt deze doorgegeven aan de volgende generatie.
Terwijl de wereld probeert om antisemitisme te bestrijden, is de Palestijnse Autoriteit bezig die vast te houden en te versterken.

De organisatie Palestinian Media Watch, die als waakhond de Palestijnse media monitort, constateert dat de antisemitische uitingen afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen. Het zijn niet zo maar losse haatuitingen, maar er zit een systematisch stelsel van haat achter.
Dit antisemitische stelsel van de Palestijnse Autoriteit bestaat uit de volgende vijf beweringen, die steeds herhaald worden. Het is een kopie van de nazi-ideologie, met een aanvullende onderbouwing gebaseerd op de islam:

1.     Joden zijn inferieure wezens.

2.     Joden zijn de vertegenwoordigers van de duivel en verantwoordelijk voor alle kwaad in de wereld.

3.     Het kwaad van de Joden bestaat in hun aard en in hun genen. Er kan dus niets aan gedaan worden. De slechte karaktereigenschappen van Joden maakt het onmogelijk voor anderen om met hen samen te leven

4.     Allah strafte de Joden met alle andere volken die hen bestreden – inclusief Hitler. Maar de Joden hebben toch niet geleerd van hun geschiedenis en hebben zich niet veranderd.

5.     Daarom is de enige oplossing om de wereld en de mensheid te verbeteren: de uitroeiing van de Joden.


De hieronder weergegeven met haat vervulde preek bevat al deze beweringen. Hij werd zes weken geleden op de officiële Palestijnse televisie werd uitgezonden. Op 14 december hield sjeik Osama deze preek:

“Dat zijn de Joden. Zij zijn niet veranderd in de geschiedenis. Het zijn de Joden die hun giftanden gebruiken wanneer zij maar de kans krijgen.
Zij veroorzaken overal verwoesting en ellende.
Wij moeten de waarheid vertellen over deze Joden, die Allah in zijn boek [de Koran] opschreef. Een kenmerk van de Joden is dat zij Allah hebben beledigd. Zij hebben de profeten vermoord. Zij probeerden de Profeet [Mohammed] te vermoorden.

Een ander kenmerk is dat zij vervloekt zijn, dat hun de genade van Allah is ontzegd.
‘Dus voor het verbreken van het verbond hebben we hen vervloekt’ [Koran].
‘En hen gemaakt tot apen en varkens en slaven van duivels’ [Koran].

Dat zijn de Joden: altijd vechtend, altijd bedervend, altijd samenzweren en altijd complotten smeden tegen de mensheid – niet alleen tegen de moslims, maar tegen de gehele mensheid.

Allah de Joden vervloekt in de tijd van de Profeet, vanwege hun van hun voorouders. De commentatoren [van de Koran] legden uit: ‘Deze kwaadaardige genen en vervloekte eigenschappen zullen in hen blijven bestaan.’
Zij dragen die over van generatie op generatie – moge Allah ons behoeden. Ze erven die van vader op zoon. De mensheid zal nooit met hen kunnen samenleven.
Dat is de reden, mijn broeders, waarom zelfs Europa, Amerika en andere landen hen hebben uitgespuugd, tot de laatste aan toe.

Onze profeet vertelde ons dat op het einde der tijden de moslims de Joden zullen bestrijden tot de Joden zich zullen verschuilen achter een steen of een boom.
De tirannie van de Joden geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dingen en alle schepselen:

‘Totdat de Joden zich achter een steen of een boom zullen verbergen en de steen of een boom zal zeggen: ‘Moslim, dienaar van Allah, er is een Jood achter me, kom en dood hem.’ [uit de Hadith, de mondelinge islamitische leer].
Allah, dood uw vijanden, de vijanden van uw religie, tel ze en dood ze één voor één. Laat er niet één overblijven.”

Dit is een voorbeeld van de haat zoals die in de officiële Palestijnse media verspreid wordt. Het is slechts een van de vele voorbeelden. Er zijn meerdere voorbeelden op bijv. de site van Likoed Nederland te vinden. 

En het wordt door de Palestijnse leiders gestimuleerd en zij doen er aan mee, tot zelfs de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan toe. Die deed vorig jaar in toespraken allerlei antisemitische beweringen, zoals: “dat de Joden zelf schuldig zijn aan de Holocaust” en dat “Israël alle ellende in de wereld veroorzaakt”. In 2016 verspreidde hij – in het Europees parlement! – de middeleeuwse leugen dat “Joden met opzet waterbronnen vergiftigen”.

Met deze haatboodschappen van de Palestijnse leiding is het niet verrassend dat een wereldwijde opiniepeiling in 2014 vaststelde dat Palestijnen het meest antisemitisch in de wereld zijn. Uit de peiling bleek dat 93% van de Palestijnen als antisemitisch te beschouwen is (ter vergelijking: Nederlanders 5%). (De zwartgedrukte teksten geven een doorlink naar de betreffende website)

Helaas wordt dit antisemitisme vrijwel altijd verzwegen door overheid en media als het over het Midden-Oosten gaat. Mahmoud Abbas kreeg zelfs een staand, daverend applaus van veel Europese parlementariërs voor zijn betoog, waarin hij beweerde dat Israëlische rabbijnen met opzet waterbronnen vergiftigen om Palestijnen te vermoorden.
De politiek-correcte media verzwegen dit walgelijke antisemitisme. Men is wel bereid om de in de Holocaust gedode zes miljoen Joden te herdenken. Maar voor de haat die tegenwoordig stelselmatig gericht wordt tegen net zo veel Joden (de ruim zes miljoen Joden die in Israël wonen) sluit men de ogen.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Israëls optreden helemaal niet zo disproportioneel

Een artikel van Hans Knoop dat onlangs verscheen in het NRC Handelsblad van dinsdag 29 juli 2014.

Het Israëlische leger maakt bij de huidige Gaza-oorlog ‘disproportioneel’ veel burgerslachtoffers door de inzet van ‘excessief geweld’ en pleegt daarmee zelfs een ‘oorlogsmisdaad’.
Deze als feitelijk juist geponeerde beweringen worden dagelijks op de nieuwsconsument losgelaten. De cijfers – aldus de boodschap – spreken voor zichzelf. Meer dan duizend slachtoffers aan Palestijnse zijde, tegenover nog geen vijftig aan Israëlische kant. Kan het nog navranter en is hiermee het bewijs van ‘disproportioneel’ geweld niet overduidelijk aangetoond?

Het antwoord luidt: nee. Er is met het tegenover elkaar zetten van aantallen in het geheel niet aangetoond dat op basis van het humanitair oorlogsrecht sprake is van ‘disproportioneel’ geweld. Wat in de berichtgeving over Israël consequent door elkaar wordt gehaald zijn de begrippen proportionaliteit en pariteit. Pariteit (gelijkwaardigheid) kent men in het humanitaire oorlogsrecht niet, en voor de vraag of een militair optreden proportioneel is dienen andere criteria te worden gehanteerd dan uitsluitend het tellen van het aantal doden aan weerszijden.

Veel journalisten ter plekke lijken ten prooi gevallen aan het Stockholmsyndroom – de gegijzelde krijgt sympathie voor de gijzelnemer – met als gevolg dat zij zich vereenzelvigen met Hamas en de slachtoffers. Compassie, hoe nobel ook, is echter niet het criterium om objectief vast te stellen of Israël disproportioneel geweld gebruikt. Daarvoor zijn andere criteria in het humanitair oorlogsrecht gedefinieerd. Allereerst moet men zich afvragen of er voor Israël een noodzaak is militair op te treden. Die vraag lijkt met bijna tweeduizend raketten op burgerdoelen in Israël snel beantwoord.

De tweede vraag behelst de subsidiariteit. Kan het door het Israëlische leger beoogde militaire doel – het uitschakelen van de raketlanceerinrichtingen en de vele tunnels – eveneens bereikt worden met inzet van minder vuurkracht of door een andere modus operandi zodat er minder burgerslachtoffers bij zouden vallen? Dit tegen de achtergrond van de inzet door Hamas van menselijke schilden.

Geen enkele militaire deskundige is tot dusverre met een zinnig alternatief naar voren gekomen. De enige hoge militair die publiekelijk kritiek op het Israëlische leger en de gevolgde tactiek en inzet van middelen uitte, is de Britse kolonel b.d. Richard Kemp, voormalig commandant van de Britse troepen in Afghanistan. Maar zijn kritiek is exact tegenovergesteld. Hij is van mening dat Israël harder zou moeten doorstoten en de oorlog met desnoods meer burgerslachtoffers in kortere tijd zou moeten beëindigen. Kemp kwalificeert het Israëlische leger als het „meest morele leger ter wereld”.
Ten slotte is de vraag van de proportionaliteit aan de orde. Daarbij wordt niet uitgegaan van de vraag of er aan de ene kant aanzienlijk meer slachtoffers dan aan de andere kant vallen, maar wordt uitsluitend getoetst of de militaire doelstelling wel opweegt tegenover het aantal slachtoffers dat het realiseren ervan vergt. Men schiet niet met een kanon op een mug.

Maar dat betekent niet dat elke vorm van overkill of overdadig machtsvertoon per definitie disproportioneel is. Als een bankrover een bankemployee gijzelt en een pistool op zijn hoofd zet na eerst drie keer in het plafond te hebben geschoten, betekent dat niet dat ook de politie slechts een enkele agent de bank mag insturen met de instructie eveneens maximaal drie keer in het plafond te schieten. We zien dan in een dergelijk geval een overmacht aan politie op de crimesite, compleet met pantserwagens en scherpschutters.
Pariteit en proportionaliteit zijn volstrekt verschillende begrippen en worden in de kritiek op Israël onophoudelijk door elkaar gehaald.

Voor wat betreft de proportionaliteit wordt in de Gaza-oorlog ook voorbij gegaan aan de doden die onder Israëlische burgers hadden kunnen vallen indien het land zich middels de Iron Dome en schuilkelders niet adequaat tegen de raketregen zou hebben weten te beschermen. Zelfs indien slechts een beperkt aantal raketten doel zou hebben getroffen, zou het aantal burgerslachtoffers aan Israëlische kant een veelvoud van dat in Gaza zijn geweest. Uit het vijfentwintig keer hogere aantal slachtoffers in Gaza wordt door vele commentatoren en politici ook het ongerijmde bewijs geconstrueerd dat Israël in deze oorlog de schuldige partij zou zijn. Alsof het tellen van lijkzakken ooit als bewijs heeft kunnen dienen voor de vraag welk van de partijen de schuldige is – nog afgezien van het feit dat in het oorlogsrecht deze vraag niet aan de orde komt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er op het Europese continent veel meer Duitsers gesneuveld dan Amerikanen. Zou dat derhalve impliceren dat Hitler de good guy en Roosevelt de bad guy was? Israël zou militair-technisch in staat zijn met een enkele luchtaanval meer burgers te doden dan tot dusverre in de gehele duur van de oorlog het geval is.
Het enig echt disproportionele element in de Gaza-oorlog is de onterechte kritiek op het optreden van het Israëlische leger.

Hans Knoop is journalist en oud- oorlogscorrespondent.
Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl