Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | HIGHLIGHTS | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home » achtergrond

ACHTERGROND

Antisemitisme: isoleren of heiligen?

Antisemitisme is een sluimerend proces dat door woekert totdat de tijd rijp is voor de uitgesproken vijanden van het Joodse volk om onbarmhartig toe te slaan.
Het begint met verdachtmakingen en schelden, vervolgens wordt van de Jood een karikatuur gemaakt, daarna volgt isolatie en tenslotte uit zich het antisemitisme met bruut geweld.

Dit is de kop van een artikel over anti-semitisme geschreven door Henk Poot in het novembernummer van 2013 in ‘Israël Today’, een maandelijks magazine, dat ‘nieuws brengt dat anderen niet brengen’.  (www.israeltoday.nl)

Met toestemming overgenomen.
In onze samenleving is de Jodenhaat verschoven van de Jood in de diaspora naar de staat Israël. Het lijkt minder te gaan om de persoonlijke wrok.
Subtiel, maar niet minder venijnig wordt als volgt geredeneerd:
‘Natuurlijk moet Israël er zijn ... Natuurlijk mag Israël er ook zijn…Hoewel.. Israël doet natuurlijk niet altijd alles goed… Moet Israél nu altijd zo buitensporig reageren? … moet je kijken hoe ze de Palestijnen behandelen. ‘
En dan slaat de stemming om en wordt gezegd: ‘Israël is een schurkenstaat die altijd overal veel te gemakkelijk mee weg komt’ en  ‘Ze hebben het allemaal aan zichzelf te wijten dat iedereen tegen hen is.’
En dan volgt onvermijdelijk het moment waarop we Israël moe zijn en achteloos achterlaten in het isolement. Dit laatste meestal ter wille van de lieve vrede, onze lieve vrede.
… Als Israël en de Joden er niet waren, was alles een stuk gemakkelijker.
Ik denk dat hetzelfde gebeurt in sommige kerken: ‘Laten we het alstublieft een tijdje niet meer over Israël hebben. Het brengt scheuring, het drijft mensen in de gemeente uit elkaar. Omwille van de vrede: laat Israël voor wat het is.

Is dat grof antisemitisme?
Nee, het is loslaten, prijsgeven, alleen laten staan. Waren in de oorlog de meeste Nederlanders antisemieten? Ik denk het niet, maar de meeste landgenoten keken weg, zorgden voor zichzelf en verzuchten dat het nu eenmaal allemaal zo liep.
Wat ik in sommige kerken zie gebeuren, gelukkig niet in allemaal, is dat er een compromis gesloten wordt, en dat tussen-standpunt is:
‘We houden van Israël. God is trouw aan Israël, maar voor de rest kunnen we er allemaal ook niet zoveel van zeggen, en de staat Israël… Is Gods hand daarin? Wie weet….’
En daarmee is in feite de visie op Israël krachteloos geworden. Israël wordt overgelaten aan de willekeur van de naties van de wereld en we zullen wel zien hoe het allemaal komt.
In zekere zin spreekt de Bijbel over de isolatie van Israël. Het is inderdaad een volk dat in het midden van de wereld alleen woont.
Maar Gods Woord spreekt anders over Israël dan de wereld.
De Bijbel spreekt over Israël als een volk dat heilig is en in haar verkiezing door God als ‘knecht des Heren’ apart staat. In die aparte, geheiligde positie heeft Israël de openbaring van God ontvangen, de wet en de profeten, inclusief het evangelie en het apostolisch getuigenis. Vanuit Jeruzalem (of Sion) straalt het licht van God de wereld in. Vanuit dit Bijbelse centrum gaat God zijn weg door de wereldgeschiedenis, tot op de komst van de Messias en het Koninkrijk.
De aparte positie van Israël vraagt om,instemming, niet in het minst van de kerk. Het is overduidelijk dat God zijn Naam heiligt in het midden van het volk van Abraham, Isaäk en Jacob. Dat heeft Hij gedaan en zal hij doen.
De kerk heeft in haar geschiedenis haar Joodse wortels doorgesneden en zelfs haar Hoofd, Christus, ontdaan van zijn Joodse identiteit en daarmee heeft zij Israël zelf prijsgegeven.
Wij moeten de unieke plaats van het Joodse volk respecteren en eren en er met liefde en kracht omheen gaan staan.
Niet loslaten en isoleren, maar heiligen tot zegen van de kerk, … omwille van de grote vrede die zal komen.

09-03-2012 - '' Christ at the checkpoint' - Betlehem - Israel Today reporter

Toespraak van een predikant die van Israël houdt van tafel geveegd en belachelijk gemaakt door andere sprekers bij Christ at the Checkpoint.


Wayne Hilsden

Wij (Israel today) nemen deze week (4-9 maart) deel aan Christ at the Checkpoint om in ons volgende magazine uit de eerste hand verslag uit te brengen over deze conferentie, die het christen-zionisme en zijn theologie van het Land op de korrel neemt.
Na vragen van lezers over deelname aan de conferentie van de Jeruzalemse predikant Wayne Hilsden van de King of Kings Assembly, willen we u informeren over Wayne's toespraak en de reacties erop, voor zover wij konden waarnemen.
Wayne hield een gepassioneerde lezing, die zowel resoluut als zachtmoedig was. Het was een goed voorbeeld voor diegenen die over Israëls herstel willen spreken tot Christenen, die met betrekking tot de Joodse staat nog op twee gedachten hinken.
Het opvallendst was dat Hilsden stelde, dat een fysieke terugkeer van de Joden naar hun oude thuisland een Bijbels mandaat heeft, en dat volgens de profetische tijdlijn, het fysieke herstel als natie-staat vooraf moet gaan aan het geestelijke herstel van het hart van het volk Israël tot God. Hilsden vergeleek de huidige situatie met een schilder bezig met een meesterwerk. In zijn onvoltooide staat kan het schilderij rommelig lijken, maar de kunstenaar (God) zegt: 'wacht even ... '
Misschien was het belangrijkst wel, in deze conferentie, dat er in de toespraak van Hilsden geen uitspraken voorkwamen zoals 'Wij steunen Israël, maar ...'
Wayne kreeg na zijn toespraak applaus van het publiek, en verscheidene sprekers en presentatoren van die dag toonden zich tevreden met wat hij had gezegd. De volgende spreker echter, dr. Manfred Kohl, viel Wayne's theologie op niet mis te verstane wijze aan.
Hoewel hij niet over Wayne persoonlijk sprak, bestempelde Kohl het letterlijk lezen van de Schrift, zoals Hilsden had gedaan, als de theologie van dwazen die genieten van hun eigen idioterie.
'Hoe kunnen [Christenen] zo stom zijn bij hun interpretatie van de Bijbel en tegelijk zo enthousiast zijn over onze interpretatie?' vroeg Kohl. 'Blijkbaar sluiten de twee uitdrukkingen elkaar niet uit.'
De dagvoorzitter, Sami Awad, die eerder Wayne had bedankt voor zijn speech, steunde toen Kohls standpunt door te zeggen dat het tijd was voor Christenen die de Bijbel gebruiken om Israëls herstel te steunen, om voor de veiligheidsmuur in Bethlehem te gaan staan en, net als John F. Kennedy voor de Berlijnse Muur, te zeggen: 'Ik ben een idioot.'
Bij de vraag-en antwoordsessie na de ochtendtoespraken, werd het duidelijk dat Hilsden werd gebruikt als Messiaans 'etalagemateriaal' voor de echte agenda van de conferentie: het aanvallen van zionistische steun voor Israël.
Na een niet-verwante vraag wendde Kohl zich tot Hilsden en verzocht hem zijn toespraak te houden in westerse kerken die Israël steunen. Gezien Kohls eigen standpunten was het duidelijk dat hij de meer inhoudelijke delen van Hilsden's toespraak had genegeerd of weggewuifd.
Bovendien is de kern van zijn boodschap, die Hilsden diplomatieker en vriendelijker dan sommige anderen bracht, al bekend en geaccepteerd door de kerken die Israël steunen. Dat Kohl en andere sprekers geloofden dat Hilsden opvattingen de Christelijke steun voor Israël zou veranderen, vertelt ons dat zij alleen die delen hadden opgepakt die kunnen aansluiten bij hun eigen theologieën.
Later op de dag sprak Rev. Stephen Sizer, waarvan bekend is dat hij minachting heeft voor Israël en het Christelijke zionisme. Hij richtte zich tot de Amerikaanse Messiaanse leiders die hun zorg over 'Christ at the Checkpoint' hadden uitgesproken door te wijzen op Hilsden's deelname als rechtvaardiging voor het conferentie-programma.
'Gelukkig hebben talrijke lokale Messiaanse leiders uw driftbuien genegeerd en zij genieten op dit moment van de gemeenschap met hun Palestijnse broeders en zusters hier in de conferentie', schreef Sizer. (Later veranderde het woord 'driftbui' in 'waarschuwing' na online kritiek)
De deelname van Wayne Hilsden aan 'Christ at the Checkpoint' wordt nog steeds fel bediscussieerd in een aantal Messiaanse kringen in Israël. Bijna ieder is het er over eens, dat hij licht bracht in een donkere situatie, en dat met gratie, maar velen vrezen dat hij als vijgenblad wordt gebruikt voor de anti-zionistische boodschap van de organisatoren van de conferentie en de meerderheid van de sprekers.
Israël Today Staf
Zie voor de toespraak en meer informatie de website van Israel Today (klik hier)


Een anti-Israel lobby?
Ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad van 16 april 2011.

Richard Goldstone heeft toegegeven dat hij in zijn rapport over de Israelische militaire inval in Gaza, december 2008 en januari 2009, de Joodse staat ten onrechte van oorlogsmisdaden beschuldigde.
De westerse wereld is ook dit keer - en dat gebeurt stelselmatig - in de val gelopen van de anti-Israelpropaganda, die gevoerd wordt door in de eerste plaats de Palestijnen, in de tweede plaats de Islamitische wereld (om de aandacht van hun binnenlandse problematiek af te leiden) en niet in de laatste plaats door onze eigen linkse elite met Harry van Bommel voorop.
Hij was het ook die in mei 2010 vooraanstond om Israel te veroordelen toen er helaas negen doden vielen op het zogenaamde Turkse vredesschip dat onderdeel uitmaakte van een 'hulpkonvooi'. Velen wezen toen naar Israel, maar later bleek dat Israel rechtmatig had gehandeld en er alles aan had gedaan om slachtoffers te voorkomen. Ook toen was de pr-stunt geslaagd en de imagoschade voor Israel aangericht.
Hetzelfde was aan de hand bij de slag bij Jenin in 2002, waar de VN later moest toegeven dat de beschuldigingen aan het adres van Israel niet juist waren.
Het meest aansprekende voorbeeld is misschien wel de ophef die ontstond na de live beelden via France 2 van de dood/moord op de twaalfjarige Mohammed al-Dura, die schuilend achter zijn vader gedood zou zijn door Israleische soldaten. Ook hier bleek later dat niet Israel schuldig was aan de dood van deze jongen. In de publieke opinie was de schade echter al aangericht.

Opvallend is dat de herzieningen eigenlijk niet of zeer nietszeggend, geplaatst worden in kranten en zeker niet in het 8 uur journaal van de NOS zullen worden vermeld.

De 'Vervangingstheologie' 

In de laatste dagen van de wereld zoals we die nu kennen is het herstel van Israël essentieel; het geeft ons als christenen mede zekerheid over onze eeuwige redding. Het is een Bijbels feit dat Israël van belang is in de eindtijd. 
De vervangingstheorie leert dat de gemeente, de kerk, Israël heeft vervangen als het volk van God en dat Israël als volk en natie nu geen speciale betekenis meer heeft in het plan van God.
Het is bijna niet te begrijpen hoe deze theologie vol te houden is. Met name de Rooms-katholieke kerk aanvaardt de theologie, of eigenlijk beter gezegd: theorie, aangezien er geen Bijbelse basis is voor dit idee. Ook de
oosters-orthodoxe christenen zien de christelijke Kerk als het Nieuwe Israël. Ook binnen een groot aantal Reformatorische kerken heerst nog steeds deze gedachte of herken je de restanten daarvan. 
De hele theorie is met één tekst uit de Bijbel te weerleggen; Romeinen 11:1. “Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet!” En in vers 11: “Ik vraag dan: zij zijn dan toch niet zo gestruikeld dat zij moesten vallen?” Met 'het struikelen van' bedoelt Paulus dat het Joodse volk Jezus als de Messias heeft afgewezen. Maar het is volstrekt niet waar dat het volk daardoor moest ‘vallen’. Met vallen bedoelt hij, dat God het volk daardoor zou hebben afgewezen en verstoten als Zijn volk zijnde. Paulus antwoord met ‘Volstrekt niet!’.
Het idee dat de gemeente het volk Israël heeft vervangen is niet juist, het tegendeel staat juist in de Bijbel. God heeft zich tot de heidenen gericht, omdat de joden Hem niet wilden aannemen. Dóór de joden hebben de heidenen ook verlossing ontvangen.
Helaas is het idee van de vervanging nog steeds sterk geworteld in de gemeente. Vooral in het westen zien weinig christenen de hergeboorte van de staat Israël in 1948 als een wonder van God. Het Joodse volk was in de Tweede Wereld oorlog bijna vernietigd, maar God hoorde naar de roep van Zijn volk en gaf hen het Beloofde land weer terug. 
De schriften zeggen dat God de Heer van deze wereld is. De satan is de god van het door de mens gemaakte wereldsysteem, maar alleen omdat de mens slaaf is van de zonde. Zowel voor als ná de zonde die Adam en Eva deden in het Paradijs, is God Heer van de wereld. In de Bijbel staan genoeg verzen om dit te bevestigen zoals in Psalm 24:1
“Van de HERE is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeën gevormd en op de stormen bevestigd.”
In deze tekst is duidelijk te zien dat God nog steeds Heer is op onze aarde, en dat Hij de aarde gemaakt heeft. (Gen.1:1)
Zelfs Jezus verkondigt dat Zijn Vader God van de wereld is. Matt.11:25
“Te dien dage hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde.”
Het is dus duidelijk is dat God Heer over de gehele wereld is, en zien we in de Bijbel ook dat Hij een stuk grond in het Midden-Oosten heeft uitgekozen, wat Hij Zijn land en Zijn erfdeel noemt; het land Israël:
Lev.25:23 “
En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij.”
Hier staat zwart op wit dat Israël Gods land is. Wie aan het land Israël komt, komt aan Gods bezit. (Zach.2:8-9)
In Psalm 85:2 staat:
“HEER, U hebt Uw land weer in liefde aanvaard en het tij voor Jakob gekeerd.”(WV)
Met het ‘tij keren voor Jakob’ wordt bedoeld dat het joodse volk in ballingschap buiten het beloofde land woonde, maar dat het snel zou gaan veranderen. In Jeremia 16:18 en Jesaja 19:25 noemt de HERE het land, het volk Israël Zijn Erfdeel.
Het is duidelijk dat land en volk (mensen) in Gods gedachten bij elkaar horen, onafscheidelijk. Beiden zijn Zijn erfdeel en Hij gebruikt beiden om aan de wereld Zijn trouw te laten zien, door de profetieën die in de Bijbel staan over Israël te vervullen. 

In 1948 toen Israël een staat werd en het land door het Verenigd Koninkrijk en de USA verdeeld werd, werd de profetie uit Joel 3:1-2 openbaar.
“Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat (wat ‘de Heer is Rechter’ betekent), en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden.”

God verkondigt dat Hij over de volken zal oordelen die betrokken zijn bij het opdelen van Israël, ook in een ‘land voor vrede’ proces. Hoe meer de volken Israël proberen te pushen tot het weggeven van landdelen, hoe meer over deze volken geoordeeld zal worden, door middel van ‘handelingen van God’, natuurrampen, terroristische aanvallen en oorlogen. (Matt.24:6) Let maar eens op de belofte van God aan Abraham in Genesis 12 vers 3: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.”
Het land opdelen is niet de bedoeling geweest en daar zitten dan dus ook gevolgen aan vast voor degenen die het opdeelden. Het zal steeds heftiger worden als de volken de waarschuwingen in de wind slaan.

De visie van het Nieuwe Testament
In Romeinen 11 vanaf vers 16 (tot vers 24) trekt Paulus de vergelijking tussen de gelovigen in Jezus en een olijfboom. Als wij onszelf gaan zien als deel van de Olijfboom, en niet als de vervanging ervan, dan is de Geest Gods de vruchtbare sap die voeding en water geeft vanuit onze wortels, het Oude Testament.
Het is belangrijk voor onze wandel met God vandaag de dag, dat wij de waarde erkennen van het Oude Testament. Het is onze eerste verdediging tegen de misleidingen van de eindtijd.
(Matt.24) We kunnen het niet zomaar aan de kant schuiven, of geloven dat de profetieën uit het OT al vervuld zijn en nu dus niet meer nodig zijn.
Petrus preekte uit het OT toen hij voor de Joden, zijn volksgenoten stond. Toen Jezus in de woestijn satan weerstond, citeerde Hij drie keer uit de ‘de Wet van Mozes’. En daarom trok de duivel zich terug. Er is kracht in heel de Bijbel! Paulus gebruikte alleen maar het OT, wanneer hij preekte voor de heidenen. 
Als wij geloven dat de gehele Bijbel het door God ingegeven Woord is (2Tim.3:16-17), dan is Genesis 1:1 de basis, het fundament van ons geloof. Anders is ons geloof gebouwd op zand. De Schrift kan niet gebroken worden.(Joh.10:35) Alles is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. (2Tim.3:16-17) Dit is een nieuwtestamentische verklaring dat het van belang is voor de gelovigen dat dus ook alles van het OT van waarde is.
Paulus schrijft dit in zijn brief, doordat hij snapte dat wij als gelovigen geen solide leer kunnen hebben als wij het basisonderdeel van Gods Woord er niet bij hanteren. Nu snappen wij wat verlossing is, (Lev.16) en nu snappen wij Jesaja 53, de lijdende Dienaar.
“…opdat de mens volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” (2Tim.17) Voor degene die uit de Heilige Geest geboren is, vereist het geestelijke volwassenheid tot begrip van het OT. Het is geestelijke arrogantie en egoïstisch om te denken dat we God en Zijn wil kunnen kennen en tegelijkertijd 75% van Zijn openbaring niet lezen, bestuderen en geloven. Het leidt alleen maar tot onbegrip van wie God is, en dat pad leidt tot misleiding waar Jezus zo voor waarschuwt.
In Mattheüs 5:17-18 staat: “
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden... (wat de vervangingstheorie dus wel doet); ...Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen... (overvloed brengen, volmaken)...Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of tittel vergaan van de wet, eer alles geschied zal zijn.” Deze tekst haalt de hele vervangingstheorie onderuit. Je kunt als gelovige niet achter het idee van de vervanging staan; dan lees je je Bijbel niet, of niet goed.
De gemeente heeft niet Israël vervangen, en het Oude Testament is niet vervangen door het Nieuwe Testament. God heeft ons beide gegeven om tot volheid te komen.
Matt.19:16-19 “Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoudt de geboden.” De geboden die ze toen hadden, stonden in het Oude Testament, de Tenach. Jezus haalt hier het OT aan.
Jezus citeert uit de Tenach (Jes. 61:1-2), wanneer Hij in een synagoge voor het eerst verkondigt wie Hij is. “De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN.”
“Heden is dit Schriftwoord (uit de Tenach dus) voor uw oren vervuld.” Zegt Jezus in Lucas 4:21b. 
Jezus is het licht tot openbaring voor de heidenen EN heerlijkheid voor Zijn volk Israël. (Luc.2:32)

Dit is een bijdrage van A. B. te Heerhugowaard. Het is een voor deze website bewerkt gedeelte uit haar onderzoekscriptie n.a.v. een leiderschapstraining te Leiderdorp.Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl