Koningstal Infracare

Koningsstal InfraCare. Een ingenieursbureau gespecialiseerd in het inrichten van de buitenruimte. Civieltechnische en cultuurtechnische disicplines combineren we met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening en landschappelijke vormgeving.

INTRO | Contact | Route | Copyright | Disclaimer & privacy
home

INTRO

Welkom op de website van de Interkerkelijke Werk Groep Alkmaar en omgeving.

Shalom Vrienden van onze Interkerkelijke Israël Werk Groep Alkmaar e.o.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn de lezingen in de Booyzaal stopgezet. 
Dit betekent ook dat de website uit de lucht zal gaan. Dit vindt plaats medio 2021. 

Hieronder kunt u de redenen lezen waarom we vorig jaar besloten de lezingen stop te zetten.

Najaar 2020.
Het is nu anderhalf jaar geleden dat we – voorjaar ‘19 – de laatste lezingen in Booy hadden.
In januari en april ‘19 spraken Victor Kalisher uit Jeruzalem en Max Degen. Vorig jaar september (2019) moest ds. den Admirant zijn lezing afzeggen vanwege zijn gezondheid en in november waren er 3 lezingen van ds. Poot in Heerhugowaard, waarvoor wij een mail ter uitnodiging lieten uitgaan naar al onze mailadressen.
En toen kwam corona, tot nu toe.
In het Dagelijks Bestuur (Anneke en Koos van Wordragen en Henk Algra) hebben we op 25 augustus gepraat over de voortgang van de lezingen.
Jullie weten dat wij op 30 januari 2009 onze eerste avond in Booy gaven. Dat is nu 11 jaar en 58x een lezing of een andere activiteit. En dan speelde bij ons al vele maanden de vraag: hoe verder met de lezingen.
We hebben in die jaren een grote verscheidenheid aan sprekers gehad die ons veel kennis hebben bijgebracht over de plaats die de Joden in de Bijbel en dus ook nu nog, innemen.

Om verschillende redenen menen we dat het daarom goed is om de lezingen in Booy niet voort te zetten.
De volgende redenen kwamen in ons gesprek voorbij:

-       De zaal noch de gang, noch de koffiekamer is coronaproof te gebruiken.

-       In gesprekken met mensen die de “vervangingstheologie” aanhangen hebben we veel gespreksstof opgedaan om daarover met hen te kunnen praten.

-       Wat kunnen wij verwachten van de opkomst van de bezoekers, zij zijn immers (net als wij) op leeftijd en zullen de situatie van de zaal kennen.

-       De winter komt aan, wat vaak ook een belemmering is om te komen.

-       Het wachten op een ‘normale’ situatie als van voor de corona is voor ons natuurlijk onvoorspelbaar.

-       Christenen voor Israël heeft in de coronatijd hun livestreamuitzendingen ontwikkeld en ook komende winter gaan ze er mee door.

-       We hebben zomaar het vermoeden dat vele christenen de weg weten te vinden naar deze uitzendingen.

-       We hebben in het verleden vaak de wens uitgesproken dat het mooi zou zijn dat jongere mensen de weg zouden vinden naar onze lezingen, helaas is dat niet bewaarheid geworden afgelopen jaren.

We hebben mooie lezingen laten houden afgelopen jaren, we hebben het met elkaar kunnen dragen, zowel financieel als het verdelen van de taken op de avonden.

We hebben het ook besproken met de leden van de bidstondgroep en samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet duidelijk zinvol is om de lezingen verder door te zetten.
We willen u allemaal hartelijk danken voor uw komst en ondersteuning in de afgelopen 11 jaar.
U heeft vast veel kennis opgedaan om daarmee het gesprek aan te kunnen met mensen die er anders over denken. 

We wensen u allemaal Shalom en sterkte in deze coronatijd. Dat God u rijk mag zegenen. 

Met welgemeende groet,

Namens het hele team. 
 
De website zal binnen afzienbare tijd worden opgeheven. 

 


Vervolg originele site-intro:  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
Lezingen 2014 - 2020

In 2009 zijn enkele mensen gestart met het organiseren van lezingen over de plaats van het Joodse Volk in de Bijbel en ook nu nog in hun bestaan van vandaag.
Romeinen 11 geeft voor ons de plaats aan van het Joodse volk in het hedendaagse wereldgebeuren en voor de toekomst. Ze zijn en blijven Gods Volk, door hen hebben ook wij als Christenen het Woord van God ontvangen. 

In veel Christelijke kerken is Israel buitenspel gezet en heeft het Christendom zich in haar plaats gesteld. Dit wordt de “VERVANGINGS-THEOLOGIE” genoemd. Die theologie proberen wij middels het organiseren van lezingen te weerleggen en Israëls oorspronkelijke positie opnieuw onder de aandacht te brengen van de bezoekers van onze lezingen. 


De lezingen van 2019
 

18 april: Max Degen in Alkmaar.

Hij vertelt sprak over onderduiken en overleven tijdens de tweede Wereldoorlog.

Max [Marcus] Degen is als klein kind uit de crèche van de Plantage Middenlaan gesmokkeld door 2 mensen van de Trouw verzetsgroep uit Zaandam. 
En kwam via, via, bij pleegouders in huis. Hij heeft de oorlog overleefd door verschillende onderduikadressen in 
Noord-Holland, Groningen en Friesland, samen met zijn pleegouders.

Hij vertelt zijn verhaal op scholen in Nederland, soms ook in Duitsland, vanaf groep 7/8 basisschool t/m hoger onderwijs. 

Zie ook de info rechtsboven. 


29 januari: Victor Kalisher in Alkmaar.
 
Op uitnodiging van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden heeft Victor Kalisher in de Booyzaal gesproken. Victor is sinds 2008 directeur van het Israëlische bijbelinstituut en ouderling van een lokale Messiasbelijdende gemeente in Jeruzalem.
Het thema van zijn lezing was: ´Van Sinaï naar Sion, Gods werk in Israël in de 21e eeuw´.

Rechtsboven leest u meer over Viktor Kalisher en over de achtergronden van zijn onderwerp. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lezingen van 2018


Op 15 november sprak 
Klaas de Jong over het thema:

Wat gebeurde er tijdens en na de Kristallnacht en welke gevolgen had dit? 

Klaas
  de Jong uit Steenwijk, schrijver van een 7-tal boeken - waaronder zijn laatst gepubliceerde:  

                                'Kristallnacht e
n kamp Westerbork'


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op 27 september was Henk Poot in de Booyzaal.
Meerdere malen was hij al in de Booyzaal geweest met diepgaande en aansprekende lezingen. Het thema was:

                                      Israël en Johannes

De evangelist Johannes had een bediening voor Israël - welk licht werpt dat op zijn evangelie? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De laatste lezing in het voorjaar was op 7 juni. 
Rabbijn Wim van Dijk sprak over het thema:
 
''DE JOODSE KIJK OP DE WERELDGESCHIEDENIS'' 

De focus van de lezing van de Rabbijn lag vooral op HOE men naar de geschiedenis kijkt... dan zullen mensen met een joodse achtergrond op een andere manier naar die geschiedenis kijken en naar andere, minder bekende thema's. Daardoor komen dingen boven water die velen over het hoofd gezien hebben.
De lezing is (via de mail) op verzoek op te vragen bij ons. Wij sturen u dan een WeTransfer toe, indien nodig met een korte handleiding van hoe WeTransfer werkt. 

 
12 april was Oscar Lohuis van Christenen voor Israel in de Booyzaal met als onderwerp: 
'Waarom hebben christenen iets met Israel?' 


Dirk van Genderen sprak op 15 februari in de Booyzaal.

Het onderwerp was: ‘De situatie in het Midden-Oosten in bijbels perspectief’De lezingen van 2017
 
  
December:
Op 10, 11 en december vond de miniconferentie met Rabbi Baruch Kornman plaats.

De onderwerpen waren de joodse feesten en hun impact op de feesten in het christendom. 

  
 
MAANDAG 22 mei sprak Guy Cohen uit Akko
 
 
De lezingen van 2016 

Donderdag 1 december 2016 sprak Willem Glashouwer in de Booyzaal over het themaWaarom Jeruzalem 
 
Nooit heeft de christenheid in de afgelopen 2000 jaar overwogen om Jeruzalem hoofdstad van het wereld-christendom te maken. Dat werd Rome voor de kerk van het Westen, Constantinopel voor de kerk van het Oosten en Moskou voor de Russische Orthodoxie.
Jeruzalem had afgedaan, het hemels Jeruzalem was ervoor in de plaats  gekomen.

  Wat is er zo bijzonder aan dit aardse Jeruzalem? Wat heeft de Allerhoogste met deze stad op aarde? Wat is de toekomst voor Jeruzalem? Waarom weer het Joodse volk in Israel? Waarom sinds 1967 na 19 jaar bezetting door Jordanie weer een ongedeeld Jeruzalem als hoofdstad van de nieuwe staat Israel? Hoe ziet de toekomst eruit?

Stichting Boete en Verzoening in Alkmaar

22 september was de Stichting Boete en Verzoening in de Booyzaal in Alkmaar.

Wordt de Bijbel herschreven?

9 juni was Kees Kant in de Booyzaal met een even controversieel als onderschat onderwerp: anti-joods denken in de christelijke theologie en in de 'moderne' Palestijnse bevrijdingstheologie. 

De christelijke kerk in Europa heeft gedurende de geschiedenis heel vaak een anti-joodse houding gehad. Het Jodendom en Israël speelden in de christelijke toekomstverwachting veelal geen rol meer. Ds. Kees Kant zal uitleggen hoe dit gekomen is en hoe de houding van de kerk jegens de Joden zich ontwikkeld
heeft. In het bijzonder zal hij laten zien hoe de kerken in Duitsland
tijdens het nazi-regime over Joden dachten en hoe Palestijnse
christenen vandaag over Joden en Israël denken.

Zie hiernaast onder 'EEN HERINTERPRETATIE VAN DE BIJBEL?' voor meer info.  
 
 
Heleen Benard met het thema 'Pesach' 

Dinsdagmorgen 15 maart verzorgde Heleen Bernard van Christenen voor Israël een lezing over het joodse Paasfeest: PESACH. Ze verzorgt al jaren lang voor
Christenen voor Israël lezingen over diverse thema's. In Alkmaar ging het over het Pesachfeest. Wat is de link met het christelijke Paasfeest? Ze sprak over over slavernij, verlossing, alert zijn, vieren en vertrouwen.
Heleen Bernard woonde jaren lang in Israël en heeft vaak de Paasmaaltijd gevierd en zal ons er beeldend over kunnen vertellen.


Op maandag 25 januari is er een gehouden lezing door Yoyakim Figueras over een Joods-messisasbelijdende gemeente in Isra
ël.

Op uitnodiging van de stichting 'Steun Messiasbeleidende Joden' kwam Yoyakim Figueras uit Arad in Israël naar Nederland waar hij op 25 januari in Alkmaar sprak in de Booyzaal. 

Hij is oudste in de Chasday Yeshua gemeente in Arad en het thema is: 'Leven als Messiasbelijdende gelovige in Israël. Hiernaast kunt u meer lezen over Yoyakim Figueras.

 
Lezingen 2015
 
Lezing van 17 november over de verloren stammen van Israel: waar zijn ze gebleven?  
Michael Freund uit Israël kwam hier over vertellen. Hij werkte voor de Minister-president tijdens de regering van Netanyahu totdat hij Shavei Israël en Israël returns oprichtte. Deze organisatie zoek de verloren stammen van Israël en helpt hen om terug te keren naar Sion. Lees meer hierover rechts op deze pagina. 
 
 
Op 17 septemeber gaf Esther Noordermeer een lezing met als onderwerp: 'Thora en Tenach in het hedendaags Christendom'
 
Esther Noordermeer is biologe en heeft, samen met haar man, een melkveehouderij. Tijdens de lezing kwamen vragen aan de orde als: hoe verhoudt een christen zich tot de Thora; hoe kan dit zichtbaar worden in het dagelijks leven en: hoe voorkom je wetticisme? Dit zijn allemaal geen simpele vragen maar wel eerlijke en directe vragen.
De lezing en de bijbehorende Powerpoint-presentatie zijn te beluisteren op de site van Esther Noordermeer.
Zie http://www.enoordermeer.nl/ en de titel is: De christen de Wet.
                    
Platform Appel Kerk en Israel
Donderdag 4 juni werd de lezing gehouden door Dick van Arkelerl. Hij is lid van de stuurgroep van de stichting 'Platform Appel Kerk en Israël'. Hun onderwerp heeft te maken met hoe de Protestantse Kerk Nederland vorm geeft aan haar 'onopgeefbare verbondenheid' met het volk Israël.
Na de pauze werd aandacht besteed aan ''Seeds of Hope'' van Tass Saada uit Jeruzalem. Hij was in het verleden de persoonlijke chauffeur van Yasser Arafat. Tass is bekend geworden door zijn boek 'Arafat was mijn held'.
Lees meer over hem onder: '
Saada, voormalig PLO-terrorist' zie boven. 

 
Yad Vashem lezing
Op 9 april heeft in de orgelzaal Booy de heer Joop Levy gesproken. Hij is voorzitter van Yad Vashem Nederland. Hij heeft als kind ondergedoken gezeten tijdens de tweede Wereldoorlog. Zijn lezing is op verzoek te verkrijgen via WeTransfer. Stuur ons een Email en wij zorgen dat u het mp3-bestand kunt ontvangen.

Petach Tikva
Donderdag 5 februari werd een bijzonder werk voor het voetlicht gesteld: Door of Hope, of in het Hebreeuws: Petach Tikva. Dit is een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit Bijbels-Hebreeuws perspectief. Doel is om onder meer (jonge) mensen toe te rusten en de Gemeente te ondersteunen in haar verantwoordelijkheid: het goede nieuws voor de Jood eerst zoals in het Romeinen brief staat. Eelco Schaap, een van de oprichters van de stichting was de spreker. Ook van deze lezing is via WeTransfer een mp3 bestand te verkrijgen. 

Lezing 2014

Willem Glashouwer
13 november was Willem Glashouwer in Alkmaar. Het thema was: 'De kerk en Israël mysterieus blind en doof?'
Van deze lezing zijn in de Booyzaal geen opnamen gemaakt. Voor degenen die geïnteresseerd zijn is wel een lezing beschikbaar over hetzelfde onderwerp, opgenomen op een andere locatie. Deze is bij ons op te vragen en verkrijgbaar via WeTransfer. 
   


Interkerkelijke Israel Werkgroep Alkmaar | Blaer 42 | 1831 AB | Koedijk / Alkmaar | info@israelwerkgroepalkmaar.nl